Đề thi bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5 tiếng Việt

Để thi bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5 môn Tiếng Việt, Có đáp án chi tiết.

Cho đoạn văn tìm loại từ nhất định trong đoạn văn đó. Tìm nghĩa của các từ nhất định ứng với ngữ cảnh trong từ ghép. Xác định thành cấu của câu trong ví dụ là các câu khá phức tạp. Đặt dấu châu ở những chỗ cần thiết. Tập phân tích đoạn thơ của nhà thơ nổi tiếng Nguyễn Khoa Điềm (Những em bé trên lưng mẹ)

đề thi bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5
ảnh chụp màn hình đề thi bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5

Tìm nghĩa của các từ nhất định ứng với ngữ cảnh trong từ ghép. Xác định thành cấu của câu trong ví dụ là các câu khá phức tạp. Đặt dấu châu ở những chỗ cần thiết. Tập phân tích đoạn thơ của nhà thơ nổi tiếng Nguyễn Khoa Điềm (Những em bé trên lưng mẹ)

Phần 2 là đề thi học sinh giỏi lớp 5 cấp Huyện.

Xác định từ ghép và phân loại từ ghép trong các từ đã cho.

Từ ví dụ trong bài sầu riêng của Mai Văn Tạo, xác định loại từ có trong câu văn.

Xác định nhóm từ và đặt tên nhóm từ, xếp thành các nhóm trái nghĩa và đồng nghĩa từ một câu đã cho, từ đó xác định năng lực sử dụng ngôn ngữ của học sinh giỏi lớp 5.

Cho một số câu ví dụ, xác định chủ nghử vị ngữ.

Rèn luyện kỹ năng cảm thụ ngôn ngữ từ ví dụ bài thơ hạt gạo làng ta.

ảnh chụp màn hình đề thi bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5

Tải tập Đề thi bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5 môn tiếng việt tại đây

Không có phản hồi - Gửi bình luận

Phản hồi